Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 19:47

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

ΒΗΜΑ 1:

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλλει:

 • κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή κάθε ατομική επιχείρηση
 • κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Εφόσον:

1) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ήδικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

και

2) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του (σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή σε συνδυασμό αυτών) ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

και

3) πληροί τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

Αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στον Μηχανισμό.

Αν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον Μηχανισμό:

α) να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) να έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του Νόμου αφορά τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα, οι διατάξεις του Νόμου έχουν πρόβλεψη και  για τη ρύθμιση των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιώνγια χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κάντε κλικ παρακάτω για περισσότερα.

 

ΒΗΜΑ 2:

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.


Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.


Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:


α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,


β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,


γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις. Όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου –και αυτές υπερβαίνουν τις 20χιλ και δεν έχουν ρυθμιστεί- η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει α) βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του, την αξία των περιουσιακών στοιχείων του, το ποσό που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλουν οι συνοφειλέτες που έχουν συνυποβάλει αίτηση 


δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, δηλαδή τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τριών προ της αίτησης ετών ή τα στοιχεία της καθαρής θέσης αν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.

 

ΒΗΜΑ 3:

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μία επιχείρηση για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαπραγμάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών της (φορολογικές αρχές, ασφ.ταμεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, τράπεζες, λοιποί ιδιώτες) για τη ρύθμιση των οφειλών της.


Όπως αναλύεται παρακάτω, η διαδικασία είναι άρτια οργανωμένη, οριοθετημένη με σαφείς προθεσμίες σε ευδιάκριτα στάδια. Η ελάχιστη προθεσμία ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης είναι 88 ημέρες.


Η διαδικασία του Μηχανισμού εκκινεί αν ανταποκριθεί η πλειοψηφία των πιστωτών (50%+) και για την έγκριση προτάσεων-αντιπροτάσεων είναι απαραίτητη η συναίνεση του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών.


Για να γίνει εφικτή η τήρηση των παραπάνω στενών προθεσμιών και για να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τη ροή της διαπραγμάτευσης ρύθμισης οφειλών


• Διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο που θα τηρήσει τη διαδικασία: για κάθε αιτούμενη επιχείρηση διορίζεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με πολύ μικρό κόστος ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή. Εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης της επιχείρησης και φροντίζει για την αποκατάσταση λαθών, κοινοποιεί την αίτηση στους πιστωτές και εξασφαλίζει την παραλαβή της, βεβαιώνει ότι οι πιστωτές επεξεργάζονται την πρόταση ρύθμισης οφειλών της επιχείρησης και φροντίζει για την ψήφιση από τους πιστωτές προτάσεων ρύθμισης της αιτούμενης επιχείρησης ή αντιπροτάσεων που κατατίθενται, συγκεντρώνει τυχόν ενστάσεις και, με το πέρας της διαπραγμάτευσης, συντάσσει το σχετικό πρακτικό που την ολοκληρώνει. Αξιολογείται δε για την επάρκεια του και την επιτυχία της παρέμβασης του απο κρατικό φορέα, αρμόδιο για την επιτυχή εφαρμογή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.


• Γίνεται χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών που θα συνεπικουρήσει τη συνεννόηση μεταξύ της αιτούμενης επιχείρησης, του Συντονιστή και των Πιστωτών: Η αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό και η κατάθεση των συνοδευτικών της εγγράφων, η ανάθεση του φακέλου σε Συντονιστή, το σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ του Συντονιστή της αιτούμενης επιχείρησης και των πιστωτών, το σύστημα της ψηφοφορίας προτάσεων ρύθμισης οφειλών και η έκδοση πιστοποιητικών, θα διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο

 

ΒΗΜΑ 4:

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων είναι για όλους τους συμμετέχοντες βραχύχρονη και διεξάγεται σε 12 ευδιάκριτα στάδια με σαφώς ορισμένες, ελάχιστες προθεσμίες 88 ημερών.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών διενεργείται κυρίως με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και χωρίς η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να επιβαρύνεται με διοικητικό κόστος στην αναζήτηση και την επικοινωνία με το σύνολο των πιστωτών της. Με βάση τις προβλέψεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι δυνατόν δε και να αποφευχθεί η απευθείας συνεννόηση της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της καθώς πάντοτε μεσολαβεί διαδικαστικά ο διορισμένος συντονιστής.

Ακολουθεί αναλυτική επισκόπηση των σταδίων και των χρονοδιαγραμμάτων της διαπραγμάτευσης που προβλέπονται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή υποχρεώσεις έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα αφορούν τη διαδικασία απο την κατάθεση της αίτησης μίας επιχείρησης ως την επίτευξη  :

Αίτηση Επιχείρησης (Οφειλέτη) – Διορισμός Συντονιστή

 1. Ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο site της ΕΓΔΙΧ. Η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.
 2. Σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ο Συντονιστής διορίζεται από το Μητρώο των Συντονιστών που τηρεί η ΕΓΔΙΧ και ορίζεται με διαφανή διαδικασία.
 3. Ο Συντονιστής που διορίζεται έχει προθεσμία 4ων εργάσιμων ημερών για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Αν αποποιηθεί τον διορισμό του η ΕΓΔΙΧ ορίζει αμέσως άλλον Συντονιστή. (6 ημέρες μετά την αίτηση)

Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την υπόθεση και ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

 1. Εντός 5 εργάσιμων ημερών ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή (11 ημέρες μετά την αίτηση)
 2. Εντός 2 ημερών αποστέλλεται από το Συντονιστή απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές (13 ημέρες μετά την αίτηση)
 3. Εντός 10 ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και βεβαιώνουν το πιστωτικό υπόλοιπο τους με τον οφειλέτη (23 ημέρες μετά την αίτηση)

7.Εντός 5 ημερών: Γίνεται έλεγχος από τον συντονιστή για την ύπαρξη απαρτίας ενδιαφερομένων πιστωτών (ανω του 50% του συνόλου των απαιτήσεων) και ακρίβειας των πιστώσεων. Αν συγκεντρωθεί απαρτία (50%+), ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά (28 ημέρες μετά την αίτηση)

 1. 5 ημέρες μετά την παραπάνω κοινοποίηση: Ο Συντονιστής αναμένει για τυχόν αίτηση των συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (33 ημέρες μετά την αίτηση)

Διαπραγμάτευση (Ηλεκτρονική)

 1. Κατόπιν: Ο συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές (63 ημέρες μετά την αίτηση)
 2. Οι τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (78 ημέρες μετά την αίτηση)

11.Ο οφειλέτης αποφασίζει αν θα δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών ή αν θα εμμείνει στη δική του πρόταση εντός 10 ημερών (88 ημέρες μετά την αίτηση)

12. Αμέσως μετά οι πιστωτές ψηφίζουν τις αποδεκτές από τον οφειλέτη αντιπροτάσεις ή την αρχική πρόταση του οφειλέτη και συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον μία πρόταση (ή αντιπρόταση) συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται και το 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Αν ο οφειλέτης δεν δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών τότε ψηφίζεται από τους πιστωτές η δική του αρχική πρόταση

Αν ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές και:

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό πλειοψηφίας, οι δύο αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία.

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν εξαρχής ή εκ νέου σε ψηφοφορία είναι δύο, χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό της παραπάνω πλειοψηφίας, η αντιπρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην ψηφοφορία του προηγούμενου εδαφίου τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία για να διαπιστωθεί αν συγκεντρώνει την παραπάνω πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών.

Ο σκοπός της διαδικασίας και της επανάληψης της ψηφοφορίας είναι να δημιουργηθεί κλίμα συναίνεσης και να συγκεντρωθεί το 60% των πιστωτών με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά από κάθε ψηφοφορία (αν δεν συμπληρωθεί η διαδικασία κηρύσσεται άκαρπη) (Σύνολο 88 ημέρες),

Οι προθεσμίες που προβλέπονται:

 • στη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής των πιστωτών (Στάδιο 6 – προθεσμία 10 ημερών),
 • στη διαδικασία αναμονής συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (Στάδιο 8 – προθεσμία 5 ημερών)

και

 • στο στάδιο της κοινοποίησης των αντιπροτάσεων των πιστωτών και των τροποποιήσεων της αρχικής πρότασης του οφειλέτη αλλά και σε αυτό της αναμονής του οφειλέτη προκειμένου να αποδεκτεί δική του αρχική ή τροποποιημένη πρόταση ή αντιπρόταση των πιστωτών  (Στάδια 10 & 11 – προθεσμίας 25 ημερών)

παρατείνονται μόνο μία φορά, δηλαδή στην εξαιρετική περίπτωση που ζητηθεί παράταση σε όλα τα παραπάνω στάδια η ανώτερη παράταση που δίνεται είναι 50 ημέρες, στις εξής περιπτώσεις:

α) αν υποβάλει σχετικό αίτημα πιστωτής, ο οποίος ζητεί συμπληρωματικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 11 και συναινεί στο αίτημά του τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων πιστωτών,

β) αν η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών συναινεί σε σχετικό αίτημα,

γ) αν υποβάλει σχετικό αίτημα το Δημόσιο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από πιστωτικά ιδρύματα ούτε έχει διοριστεί εμπειρογνώμονας.

 Τα αιτήματα για την παράταση προθεσμιών υποβάλλονται προς τον συντονιστή και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το χρόνο της παράτασης, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της αρχικής προθεσμίας, ακόμα και όταν υποβάλλονται περισσότερα, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, αιτήματα για παράταση της ίδιας προθεσμίας.

 

ΒΗΜΑ 5:

Μετά το πέρας της προθεσμίας της διαπραγμάτευσης των 88 ημερών που περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούμενο βήμα,  η αιτούμενη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό επιχείρηση είναι δυνατόν να έχει προβεί σε μία αμοιβαίως αποδεκτή και επωφελή λύση με τους πιστωτές της ή να έχει καταψηφιστεί η πρόταση της και οι αντιπροτάσεις που αποδέχτηκε.

Για τον σκοπό της πιστής αποτύπωσης της διαδικασίας και της εξασφάλισης των συναινετικών δεσμεύσεων αλλά και της ρητής καταγραφής των σημείων απόκλισης, ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής της διαπραγμάτευσης στο οποίο αναφέρει υποχρεωτικά:

α) την ύπαρξη απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών,

β) πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,

γ) τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη στα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

δ) τα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

ε) τα ποσοστά πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από τους συμμετέχοντες πιστωτές σχετικά με την έγκριση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

στ) διαβεβαίωση του συντονιστή ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων,

ζ) ενστάσεις συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισαν.

Το πρακτικό υπογράφεται από τον συντονιστή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και φυλάσσεται από τον συντονιστή.

Κάθε μέρος που μετείχε στη διαδικασία, καθώς και οποιοσδήποτε μη συμμετέχων πιστωτής ή συνοφειλέτης δικαιούται να λάβει από τον συντονιστή αντίγραφο του πρακτικού περαίωσης της διαπραγμάτευσης.

Αν έχει υπάρξει συναίνεση σε σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης η οποία επισφραγίζει τη συμφωνία μεταξύ των μερών και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της.

 

ΒΗΜΑ 6:

Εφόσον μετά από τη διαδικασία των 10 σταδίων και τον 88 ημερών επιτευχθεί συμφωνία και συνταχθεί το πρακτικό περαίωσης της διαπραγμάτευσης από τον Συντονιστή, αυτή επισφραγίζεται με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών η οποία καταρτίζεται αμέσως μετά τη συμφωνία.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δύναται να επικυρωθεί και δικαστικά, γεγονός που όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις αυτού του Νόμου απαιτεί  χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης δεν είναι δυνατόν  να καθυστερήσει  την εφαρμογή της συμφωνίας. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης τίθεται σε άμεση ισχύ κατά το χρόνο της κατάρτισής της, ανεξάρτητα από το εάν στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δικαστική επικύρωσή της.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης θα ξεκινήσει άμεσα τις καταβολές προς όλους τους πιστωτές, συμβαλλόμενους ή μη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η άμεση ισχύς εφαρμόζεται και για οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τυχόν αναλαμβάνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Γίνεται λοιπόν σαφές οτί η επιχείρηση που θα υπαχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι δυνατόν να έχει επιτύχει βιώσιμη λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία της μετά από 88 ημέρες από την αίτηση της.

Για τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ισχύει ο γενικός κανόνας της ελεύθερης διαμόρφωσης του περιεχομένου της, υπό την έννοια ότι οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές του τελευταίου με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός φυσικά από τους ρητά αναφερόμενους στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

Η επιχείρηση και οι πιστωτές της μπορούν να συμφωνήσουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις, τη μείωση του επιτοκίου, την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης, τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων, την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη κοκ.

Εξαίρεση στην ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αποτελεί η  ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ρυθμίσεις αυτές καλύπτονται  από τους κανόνες του Αρθρου 15 του Νόμου και αφορούν κατά κανόνα την επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής ως 120 δόσεις και την παράλληλη διαγραφή βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων.

 

ΒΗΜΑ 7:

Η εξωδικαστική συμφωνία ρύθμισης οφειλών που προκύπτει μετά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να συνταχθεί κατ ελάχιστον με τη συμμετοχή του 50% του συνόλου των πιστωτών και με τη συμφωνία του 60% των συμμετεχόντων, δηλαδή με τη συναίνεση του 60% από το 50% των πιστωτών που συμμετείχε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν το 39,9% (κατά μέγιστο) των συμμετεχόντων πιστωτών να διαφωνείκαι να έχει παρόμοιες αντιρρήσεις το υπόλοιπο 49,9% (κατά μέγιστο) των πιστωτών που δεν συμμετείχε.

Το 39,9% συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισε τη συμφωνία δεσμεύεται εκ του Νόμου εξωδικαστικά από αυτήν.

Όμως το 49,9% που δεν συμμετείχε στη διαδικασία δεν δεσμεύεται από αυτήν με εξωδικαστικό τρόπο.

Ο Νόμος με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης έχει προνοήσει και για τη δέσμευση της μερίδας των πιστωτών που δεν συμμετείχε και για την παράλληλη προστασία της επιχείρησης από τα καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ασφ.μέτρα κοκ) που μπορούν να ασκήσουν οι μη συμμετέχοντες πιστωτές.

Η επιχείρηση που έχει επιτύχει συμφωνία με τους πιστωτές της σύμφωνα με τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που έχει συμβληθεί με τους συμμετέχοντες πιστωτές με σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Με τον Νόμο επιδιώκεται τόσο η ταχεία συζήτηση της αίτησης επικύρωσης όσο και η ταχεία έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η επικύρωση της συμφωνίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο γίνεται με την ταχεία διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης συμφωνίας που να καθιστά τη σύμβαση αναδιαρθρωσης ιδιαιτέρως ισχυρή και κατ αυτόν τον δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών μίας επιχείρησης, ακόμα και αυτών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Επίσης στο διάστημα από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο (5 μήνες) για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση (εκτός των μικρών πιστωτών και των εργαζομένων, με ατομικές απαιτήσεις που δεν ξεπερνούν το 1,5% του συνόλου των υποχρεώσεων της επιχείρησης, που εκ του Νόμου δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης) .

Η δικαστική απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Από αυτήν καταλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, χωρίς να έχει σημασία αν ο εκάστοτε πιστωτής συμμετείχε ή συμβλήθηκε.

Η δέσμευση όλων των πιστωτών, και ιδίως των μη συμμετασχόντων ή των συμμετασχόντων και μειοψηφησάντων, έστω κι αν συνιστά επέμβαση στην περιουσία τους, είναι επιβεβλημένη, καθώς τυχόν μη δέσμευσή τους αφενός θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιχείρησης, λόγω απειλής αναγκαστικής εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή για απαιτήσεις, τις οποίες δεν μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει άμεσα, αφετέρου θα δημιουργούσε αντικίνητρο ακόμα και στην πλειοψηφία των πιστωτών από το να συναινέσει σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση, προκειμένου να μη βρεθεί σε χειρότερη θέση από τη μη δεσμευόμενη μειοψηφία.

Newsletter

©2022 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting