Νέα

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 12:32

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Τρικάλων

Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης το οποίο ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.931.500,00€ και κατανέμεται στις ακόλουθες υποδράσεις:

1) Υποδράση 19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Τι ενισχύεται: Διοργάνωση προγραμμάτων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία και τη δασοπονία. Η ομάδα στόχου περιλαμβάνει τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών, παραγωγούς δασικών προϊόντων και δασεργάτες καθώς και τους παραγωγούς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και συμπληρωματικές ενέργειες, όπως παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών, ανταλλαγές κλπ. Ενδεικτικά προτείνονται: - Οργάνωση επιμορφώσεων και σεμιναρίων σε μέλη Δασικών Συνεταιρισμών και σε μέλη εμπορικών επιμελητηρίων σχετικά με τον Καν. Ε.Ε. 995/2010. - Οργάνωση επιμορφώσεων σε δασικούς συνεταιρισμούς για την προώθηση νέων τεχνολογιών και βελτιωμένων τεχνικών υλοτομίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους. Επιπρόσθετα, ενημέρωση που θα σχετίζεται με την ασφαλέστερη εργασία, τη μεγαλύτερη εργονομία και με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στο δάσος. - Οργάνωση επιμορφώσεων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς/ ομάδες παραγωγών κλπ για την προώθηση και τυποποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. - Οργάνωση επιμορφώσεων σε γεωργοκτηνοτρόφους για την πιστοποίηση προϊόντων και την προώθηση και τυποποίηση αρωματικών φυτών.

Σε ποιους απευθύνεται: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στο γεωργικό (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών) και στο δασικό τομέα.

2) Υποδράση 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Τι ενισχύεται: Προγράμματα κατάρτισης των ωφελουμένων τα οποία θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση ως βασικό τμήμα για τη μεταφορά γνώσης και ενημέρωσης, αλλά και ανταλλαγές εμπειρίας, και επίδειξη βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε σχετικά αντικείμενα. Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν: - την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας με επίδειξη και συμμετοχή σε νέες μεθόδους παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής καθώς και της διαχείρισης αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας με επίσκεψη σε μονάδες μεταποίησης που έχουν εφαρμόσει καλές πρακτικές - την ενημέρωση σε νέες διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης με υιοθέτηση νέων τεχνικών και χρήσης νέων τεχνολογιών - την εισαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη διαδικασία μεταποίησης και παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων - την οργάνωση επιμορφώσεων σε μαγείρους και σερβιτόρους τουριστικών επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της τοπικής γαστρονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσο αφορά τα προσόντα του προσωπικού και την τακτική επιμόρφωση.

3) Υποδράση 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: ίδρυση επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και εμπορίας που οδηγούν σε μη γεωργικό προϊόν των παρακάτω τομέων: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, Μονάδες Αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις και συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

4) Υποδράση 19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Τι ενισχύεται: Η ίδρυση επιχειρήσεων οικοτεχνικής παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας των παρακάτω τομέων: φυτικά προϊόντα (πχ γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, αρωματικά λάδια), ‒ προϊόντα με βάση το μέλι ‒ και γαλακτοκομικά. Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε στρέμματα. Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια.

Σε ποιους απευθύνεται: Ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δικαιούχοι πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017 (ΦΕΚ 1145/Β/2017). Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

5) Υποδράση 19.2.3.1 - Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Η ίδρυση/ επέκταση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας των παρακάτω τομέων: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων), Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι), Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων), Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια), Ζωοτροφές όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα) - Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών) - Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων), Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες), Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι), Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Όσπρια, Ακρόδρυα (ξηροί καρποί, καρύδια, αμύγδαλα, φυστίκια κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις και συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

6) Υποδράση 19.2.3.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Τι ενισχύεται: Η υποδράση αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και χώρων εστίασης και αναψυχής. Ειδικά η υποδράση αφορά τις εξής δραστηριότητες: - Ενίσχυση της ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού καταλυμάτων όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 2885/02-12-2016), ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία), ίδρυση, επέκταση, ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τομέα του τουρισμού, δηλαδή επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. ποδηλασία, ιππασία, ορειβασία, αναρρίχηση, κανό – καγιάκ, κ.α.), ειδικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, θεραπευτικός, γαστρονομικός, οινοτουρισμός κ.α.), νέων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, διάσχιση βουνών, κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται: Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με προτεραιότητα αυτά των αγροτικών περιοχών εφαρμογής

7) Υπόδραση 19.2.3.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Τι ενισχύεται: 1) Η ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων (βιοτεχνικές μονάδες-εργαστήρια) σε διάφορούς τομείς δραστηριοτήτων. Ενδεικτικοί είναι οι τομείς εμπορίας και μεταποίησης μη γεωργικών προϊόντων όπως επεξεργασίας ξύλου, κατασκευής επίπλων, σιδήρου-αλουμινίου, χρωμάτων-βερνικιών, αρτοπαρασκευασμάτων, κεραμικών προϊόντων, χειροποίητων κοσμημάτων, επεξεργασία δέρματος κλπ. 2) Η ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών σε διάφορούς τομείς δραστηριοτήτων. Ενδεικτικοί είναι οι τομείς λιανικού εμπορίου, καταστημάτων αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, παραδοσιακών παντοπωλείων, επιχειρήσεις υποστήριξης ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται: Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με προτεραιότητα αυτά των αγροτικών περιοχών εφαρμογής

8) Υποδράση 19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

Τι ενισχύεται: Η παροχή βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που θα βοηθήσουν κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών να αναπτύξουν πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες ώστε να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να τονώσουν την τοπική οικονομία. Η υποδράση αφορά την ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό: - χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος - χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων - χώρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εμψύχωσης περιβαλλοντικής προστασίας - δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας

Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής .

9) Υποδράση 19.2.7.2 - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Τι ενισχύεται: Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενθαρρύνεται και προωθείται η έναρξη και λειτουργία νέας συνεργασίας μεταξύ, τουλάχιστον δύο φορέων προερχόμενων τόσο από την παραγωγική δραστηριότητα (γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία) όσο και από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αγροτικό, δασικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων με στόχο την άμβλυνση ή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, που εντοπίζονται κυρίως στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμους μεθόδους. Η δράση βρίσκει εφαρμογή: - Στην προώθηση μεθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού & δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και λοιπών δρώντων, που στόχο έχουν τη ανάπτυξη νέων προϊόντων με αναβαθμισμένη διατροφική αξία στην περίπτωση των τροφίμων και αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην περίπτωση των δασικών προϊόντων. Η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές.

Σε ποιους απευθύνεται: Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους.

10) Υποδράση 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Τι ενισχύεται: η δημιουργία συμπλεγματικών σχημάτων (clusters) και δικτύων επιχειρήσεων συμπληρωματικών ή ομοειδών προϊόντων και αφορά κυρίως ενέργειες, όπως: α) Τοπικό Σύστημα Ποιότητας Τουρισμού & Γαστρονομίας για τη δημιουργία προδιαγραφών ποιότητας στον τουρισμό και στην γαστρονομία. β) Δίκτυο Δρόμων του κρασιού με επισκέψιμα οινοποιία για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω ενεργειών προβολής και προώθησης. γ) Δημιουργία Ελληνικής συστάδας (cluster) επιχειρήσεων Ξύλου και Επίπλου με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το cluster επιχειρήσεων θα υποστηρίζεται από διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων και θα διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται: Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (επιχειρήσεις συμπληρωματικών ή/και ομοειδών προϊόντων) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η μορφή και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχήματος. Αφορά αποκλειστικά μη γεωργούς

11) Υποδράση 19.2.7.7 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Τι ενισχύεται: Η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με σκοπό : - τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και - τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) - την προώθηση προβολή και εξωστρέφεια των βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει της εν λόγω δράσης θα έχουν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό, χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών.

Σε ποιους απευθύνεται: Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του συνεργατικού σχήματος. Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η μορφή και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχήματος. Αφορά αποκλειστικά γεωργούς και μεταποιητές.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι Δικαιούχοι ανά υποδράση αναφέρονται παραπάνω.

Περίοδος υποβολής

από 28/5/2019 έως 6/9/2019 (ώρα 15:00)

 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr προϋποθέτει την απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό δικαιούχο.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και έως ώρα 15:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1 & 4 του Παραρτήματος 4 «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Τρικάλων

 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της ΠΕ Τρικάλων, εκτός της Δημοτικής Ενότητας Τρικάλων, αστικό κέντρο της πόλης του Δήμου Τρικκαίων και πρωτεύουσας της ΠΕ Τρικάλων.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οιεπιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις ... 

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων, εκτός των υποδράσεων19.2.1.1 και 19.2.1.2, δύναται να είναι:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης  ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.Σε περίπτωση χρήσης του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.  Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. Από τις ανωτέρω δαπάνες όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 σημείο ΙΙ.Γ.ii. 9 της παρούσας  προσκλησης και μπορεί να θεωρηθούν άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύναται να συμπεριλαμβάνεται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης.Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης δεν είναι επιλέξιμες.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
 12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)  οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
 13. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά:
  • δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης,
  • τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.
  • Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.
 14. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1:Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 12 είναι:
  • Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης  καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο  επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  • Εργασίες πράσινου, δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης (εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο  επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  • Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο για την ιδία παραγωγή τους  και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρων. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροίτε το σημείο Ι.Α.1.ε του άρθρου 4 της παρούσας πρόσκλησης.
 15. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 12 είναι:
  • Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά.
  • Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40τμ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.
  • Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης(εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).
  • Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).
 16. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.5:Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 12 είναι:
  • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης.
  • Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της επένδυσης (π.χ. ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία.)
 17. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.2.6:Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 12, είναι:
  • Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης  καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο  επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν) καθώς και έργα διακόσμησης σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  • Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή αφορά την ιδία παραγωγής και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίας μέχρι 5 λίτρα.
  • Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά.
  • Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40τμ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.
  • Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης.
  • Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).
 18. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.7.2 έως και 19.2.7.7:Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 12, είναι:
  • Δαπάνες για μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια. Αφορά δαπάνες, όπως οι μελέτες σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων.
  • Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
  • Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της  και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου (αμοιβές ήδη απασχολούμενου και νέου προσωπικού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα μετακίνησης).
  • Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων της πράξης.
  • Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής), αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, κόστος μεταφράσεων).
  • Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  • Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς πρώτης ύλης κλπ.
  • Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη σκοπιμότητας, νομικά και λοιπά έξοδα, λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για εκθέσεις κλπ.)

Προϋπολογισμός

€ 1.931.500

Πρόκειται για το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος που κατανέμεται στις 11 υποδράσεις (βλ. Πρόσκληση)

Newsletter

©2019 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting