Νέα

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 10:14

ΑΣΕΠ 3Κ/2020: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ για τις 187 προσλήψεις στον υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η κατανομή των θέσεων της 3Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπει τις παρακάτω θέσεις και ειδικότητες:

 

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αγροτικής Οικονομίας ή Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Φυτικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ,

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ειδικότητας Νομικής),

ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ,

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ,

ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών),

ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),

ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ

 

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ,

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών),

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ,

ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαεννέα (19) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ,

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,

ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Όλη η προκήρυξη εδω

Newsletter

©2020 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting