Νέα

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 12:28

Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LEADER για το Νομό Μαγνησίας

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς, συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι υποδράσεις αναλυτικά:

19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)

19.2.3.1: Ενίσχυση μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

19.2.3.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

19.2.3.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.3.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

19.2.7.7: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

19.2.7.8: Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Οι δικαιούχοι ανά υποδράση παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής

από 11/6/2019 έως 13/9/2019

 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Κατά την υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: α) να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα 1, Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης β) να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο στο Παράρτημα 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» (μαζί με τον προϋπολογισμό) σε PDF μορφή. Το Παράρτημα 2 παρέχεται από την ΟΤΔ συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.eapilio.gr γ) να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται από τον Οδηγό Επιλεξιμότητας - Επιλογής σε μορφή PDF. Επισημαίνεται ότι το ΠΣΚΕ δέχεται μεμονωμένα αρχεία μεγέθους έως 10ΜΒ και υποβολή αρχείων συνολικού μεγέθους έως 50 ΜΒ ανά αίτηση στήριξης. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και έως ώρα 15:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων) πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά ... 

Τι χρηματοδοτείται

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσων το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € € ή μέχρι 100.000 € (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά και κατά περίπτωση θα αφορούν σε: • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου • Μηχανολογικό Εξοπλισμό • Λοιπό Εξοπλισμό • Εξοπλισμό ΑΠΕ • Μελέτες • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας • Αξιοποίηση διαδικτύου • Ανάπτυξη λογισμικού • Διαμόρφωση χώρων • Προβολή – Προώθηση • Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού • Εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα • Δαπάνες για απόκτηση γης.

Newsletter

©2019 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting